Xem tất cả 20 kết quả

4.400.000 

Model: SRK25ZSS-W5

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

4.900.000 

Model: SRK35ZS-S

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

7.200.000 

Model: SRK50ZSS-W5

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

8.500.000 

Model:SRK60ZSX-S

Công suất: 20.500 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

10.100.000 

Model: SRK71ZR-S

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

7.300.000 

Model: FDTC25VF

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

8.400.000 

Model: FDTC35VF

Công suất: 12.500 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

9.600.000 

Model: FDTC50VF

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

10.000.000 

Model: FDTC60VF

Công suất: 20.500 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

8.850.000 

Model: SRR25ZM-S

Công suất: 9.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

9.400.000 

Model: SRR35ZM-S

Công suất: 12.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

10.000.000 

Model: SRR50ZM-S

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

10.700.000 

Model: SRR60ZM-S

Công suất: 20.500 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

17.800.000 

Model: SCM45ZS-S

Công suất: 16.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

19.900.000 

Model: SCM50ZS-S

Công suất: 18.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

21.900.000 

Model: SCM60ZM-S

Công suất: 21.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

24.050.000 

Model: SCM71ZM-S1

Công suất: 24.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

26.500.000 

Model: SCM80ZM-S1

Công suất: 27.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

41.400.000 

Model: SCM100ZM-S

Công suất: 34.000 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng

48.250.000 

Model: SCM125ZM-S

Công suất: 42.700 btu

Loại : hai chiều

Thương Hiệu:Mitsubishi Heavy

Xuất Xứ: Thái Lan

Bảo Hành: 24 tháng